MODERN ART MUSEUM
Emergence of new technologies in information century has changed using various sciences basically. Accurate understanding of these phenomena and trying to localize them and appropriate applying it for dissemination of information and knowledge, especially in presentation of Islamic and Iranian art, results in further development of art and progress in this field. So, multimedia applications with purpose of systematizing broadcasting art activities by using new information and communication technologies in art system would be important and effective too much. According to statute of the international council of museum that defines museum as a place where various methods are used to maintain and expanding artistic, historical, scientific and technical sets by different methods especially exhibiting them for all in order to train and enjoyment; museum is a place where can be a place for keeping modern works considering modern technologies in multimedia method especially in a city such as Tehran where lack of modern art museum is felt seems essential.  Therefore, in this investigation we intend to design Tehran Modern Arts Museum with an emphasis on multimedia technologies. So, main problem of this investigation is “how multimedia technologies can be used for designing modern arts museum in Tehran?” In this regard, we referred to various documents, books, and collected some information about design of modern arts museum and recognizing multimedia arts and its usage.  Then, we studied valuable case studies. Viewpoints of scientists about design of modern arts were studied and essential criteria for design were extracted.  These principles and standards and specifications were used for designing museum of modern arts with an emphasis on multimedia in Abbas-Abad land

ایده های طراحی

برای طراحی موزه ی هنرهای مدرن با تاکید بر مولتی مدیا ابتدا مطالعات در خصوص شناخت هنرمدرن و مولتی مدیا و نحوه ی به کارگیری آن انجام گرفت و با توجه به آنها و همچنین توجه به بستر طرح که منطقه عباس آباد می باشد و فرم ها و کارکردهای اطراف سایت مورد نظر که همگی شامل انواع موزه ها و فضاهای فرهنگی می باشد، در طراحی کانسپت اصلی و فرم موزه هنر مدرن، تلاش گردیده از فرم های پارامتریک با توجه به مفهوم رویکرد اصلی و ترکیب آن با فرم های دیگر استفاده گردد. در ترکیب فرم ها از نگاه هنر مدرن و آثار هنری مدرن به مسئله توجه شده و تلاش گردیده است تا فرمی مناسب با عملکرد موزه شکل بگیرد، ضمن اینکه جذابیت فرم و فضا از دید بیینده نیز مد نظر بوده است.

موزه هنرهای مدرن چند رسانه ای

ازآنجایی که موزه هنر مدرن می باشد لذا کانسپت اصلی موزه از سه ریشه هنر مدرن گرفته شده است.قابل ذکر است که این سه ریشه از رنسانس شروع شده و از پایه های مدرن می باشد.

 

 

ریشه های هنر مدرن شامل:

 • انسان گرایی
 • واقع گرایی
 • خرد گرایی

که تعریف هر کدام در توصیف زیر ذکر شده ایست:

 • انسان گرایی(Umanist): این مکتب انسان را محور ارزشها قرار می دهد، همین اصالت به اراده و خواست او داده می شود. در این نظریه همه چیز از انسان شروع شده و به انسان نیز ختم می شود و هیچ حقیقتی برتر از انسان وجود ندارد بنا براین اومانیسم در مقابل مکتب دین که بر اساس انسان محوری می باشد قرار گرفته است.
 • واقع گرایی(Realist): رئالیسم یک مکتب فلسفی است که مدعی است بین علم و معلوم قابلیت تطابق و جود دارد. یعنی علم می تواند جهان را چنان که واقعا هست توصیف کند.
 • واقع گرایی متضمن مفهوم صدق (یا حقیقت)می باشد.هدف علم نزد واقع گرایان ، توصیف صادق و درست چگونگی واقعیت جهان است.چنانچه گزاره ای که به آن علم داریم در عالم خارج از ذهن نیز برقرارباشد علم ما از معلوم (درست)صادق است. در غیر این صورت علم ما(نادرست)و کذب است.

در کل واقع گرای به معنای دیدن جهان آن گونه که هست.

 • خرد گرایی(Ratonalism): خرد گرایی یا عقل گرای یا مکتب اصلت عقل به معنی تکیه بر اصول عقلی و منطقی در اندیشه ،رفتار و گفتار است.در واقع به معنای باوربه عقل به عنوان تنها منبع معتبر شناخت است. خردگرایی یک نظام فکری است که چگونه اندیشیدن را به انسان می آموزد.(منبع:کتاب آشنایی با مکاتب و اصطلاحات عقدتی و سیاسی،دفتر برنامه ریزی و کتب درسی)

اما این سه ریشه را چطور در موزه به کارببریم؟

ما در فرم بیرونی که از سه ریشه در بنا استفاده کرده ایم . در واقع دلیل بودن این سه ریشه در فرم بیرونی از سه ریشه مدرن می باشد که این سه ریشه در نقطه ای به اوج رسیده تا اوج هنر مدرن را نشان می دهد بطوری که این سه ریشه در بیرون به دلیل نداشتن عملکرد نمی توان هر کدام را مختص یکی از پایه های مدرن دانست اما در داخل بنا به دلیل داشتن عملکرد ، سه ریشه ای  داریم که هرکدام مختص یکی از پایه های مدرن می باشد در واقع فرم بیرونی بیانگر داخل بوده و فرم بیرونی موزه درخدمت داخل عمل می کند چرا که سه ریشه در بیرون بنا و سه ریشه ای که هرکدام مختص یکی از پایه های مدرن می باشد در درون بنا داریم.

حال این سوال مطرح می شود که چگونه هر کدام از ریشه ها را مختص یکی از پایه ها بدانیم؟!

ما در داخل سه رشته پله در لابی موزه داریم که وقتی شخص پس از عبور قسمت ورودی وارد بخش لابی شده و این سه ریشه را در پروژه می بیند ، به طوریکه هر یک از پله ها به یک طبقه مختص به آن پایه از مدرن ختم شده و تمامی ویژگی های آن پایه را از شروع ریشه داخلی تا خود طبقه به تصویر

می کشد و هر کدام یکی از سه متریال اصلی در هنر مدرن را دارا می باشد،به شکلی که:

 

 • انسان گرایی:

در کل انسان گرایی به معنای توجه به انسان و حفظ تناسبات انسانی می باشد.پس ما در طبقه اول را مختص آن قرار داده ایم و از شروع ریشه پله آن را به تصویر کشیده ایم به شکلی که شروع پله در جان پناه آن از خطوط افقی استفاده شده(خطوط افقی از متریال (steel)آهن می باشدکه یکی از متریال های اصلی سبک مدرن است) و این خطوط افقی تا جان پناه کل بخش قسمت لابی  طبقه اول به نمایش کشیده می شود و درقسمت های دیوار طبقه به شکل بتنی که دارای خطوط افقی می باشد به تصویر کشیده می شود (در واقع بتنی که قالبهای  آن کشیده و افقی هست). تابدین ترتیب توجه و تاکید به انسان گرایی در طبقه نمایان شود.

 • واقع گرایی:

واقع گرایی همان طوریکه از اسم آن بر می آید به معنای آن است که هر چیزی را درواقع جهان را آن گونه که هست ببینیم! پس از بررسی هایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که تنها متریالی که می تواند واقعیت عینی اشیا را نشان دهد شیشه است.ضمن اینکه شیشه یکی از متریال های اصلی سبک مدرن می باشد.پس ما آنرا در جان پناه های پله از طبقه همکف تا طبقه دوم و جان پناه لابی طبقه دوم استفاده کرده ایم ، در قسمت دیواره های طبقه مربوطه از بتن (Expose) با طرح ساده برای نشان دادن واقعیت متریال دیواره استفاده کرده تابدین طریق واقع گرایی را نشان می دهیم.

 

 • خردگرایی:

همانطور که از اسم آن پیداست بیانگر خرد و عقل و دانش است و همانطور که می دانید مکعب و رنگ زرد بیانگر خرد می باشد.پس آن را به طبقه سوم اختصاص دادیم و از قسمت شروع پله در جانپناه های آن از مکعب های تو در تو  به تصویر کشیده ایم و درجان پناهای قسمت لابی طبقه سوم که ریشه فرد به آن ختم می شود نیز به همین شکل در قسمت دیوارهای طبقه از دیوارهایی به رنگ سفید استفاده شده خلوص وپاکی که از علم و دانش ، خرد و اندیشه به دست می آید را نشان دهد و در قسمت هایی از نورگرم که نوری زرد را در خود دارد ،در ان طبقه استفاده شده است تا بیانگر خرد باشد.

در قسمت لابی موزه همانطور که گفته شد از سه ریشه استفاده شده و در بیرون هم به همین شکل ، درواقع در فرم موزه از سه ریشه شروع و در نقطه ای به اوج رسیده است تا بر شاخص بودن موزه بیافزاید و به بیان دیگر این سه ریشه در ان نقطه اوج گرفته اند تا به اوج هنر مدرن برسند.

اما نه به بیان اختصاصی و یا نشان دادن هر کدام از ریشه ها مختص به یک پایه از مدرن ،چراکه ما در فرم عملکردی نداریم اما در داخل چون عملکرد داریم آن را به تصویر کشیده ایم.

به طوری که این سه پایه در لابی موزه به یک نقطه اوج رسیده اند تا اوج هنر مدرن را نشان دهند و از بالای آن نور به داخل می آیدبه شکلی در قسمت اوج یک تک درخت در داخل یک مکعب قرار داده شده تا اوج هنر و شکوفایی هنر مدرن را نشان دهد به شکلی که همه وقتی آن را می بینند دوست دارند به آن برسند اما نمی توانند چرا که پله ها به هر طبقه ختم شده و تنها خطی از آن به نشانه اوج گرفتن و به یک نقطه مشترک رسیده اند تا به اوج هنر مدرن برسند.

در فرم بیرونی موزه وقتی سه ریشه به نقطه ای میرسند به نشانه اوج گرفتن هنر مدرن از زمین بلند شده و به سمت آسمان حرکت می کنند و در حین حرکت به سمت آسمان به نشانه اوج گرفتن مقداری پیچش در آن ایجاد شده و در نهایت به سمت موزه دفاع مقدس چرخیده و به احترام آن سر به تعظیم فرو می آورند.

 • سیرکلاسیون موزه:

وقتی بازدید کننده پس از عبور از فیلتر ورودی به لابی پروژه وارد می شود ناخودآگاه جذب کشش یکی از سه ریشه شده و به یکی از طبقات موزه می رود و از همان طبقه با یکی از سه ریشه فرم موزه همراه و به قسمت زیرزمین موزه هدایت می شود به طوری که پس از خارج شدن از بنا حیران می شود و تعجب کند و با خود بگوید من که از اینجا نیامدم! در واقع سیر حرکتی در مسیر سیرکلاسیون تعریف شده است تا بدون اینکه خود فرد دریابد او را با خود همراه کند و کل موزه را طی کند.

همانطور که قبلا توضیح داده شد ، تکنولوژی در سبک مدرن شروع شد ما نیز از تکنولوژی در پوسته فرم بیرونی بنا استفاده کرده ایم به طوری که پنجره های پوسته بنا و تهویه باز و متحرک بوده و قابلیت باز و بسته شدن را دارند تا بدین طریق نور را به شکل کنترل شده وارد بنا کند ضمن اینکه ما در موزه نیاز به ایمنی داریم و برای جلوگیری از سرقت در موزه پنجره ها پوسته متحرک بوده و در شب کاملا بسته شده و با پوسته یک دست می شود.

همانطورکه گفته شد ،ما در موزه نیاز به شادابی و سرزندگی داریم پس در داخل هر یک از طبقات موزه از یک وید که به یک تک درخت مختص به هر طبقه ختم شده است تا به شادابی و سر زندگی داخل موزه بیافزاید.

.


Share this Project with Someone


Follow us